Πιστοποιητικά

 

 

Πιστοποίηση ΕΝ ISO 9001:2008

και σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


  

Δείτε τα παραπάνω πιστοποιητικά στο τέλος της σελίδας.

 

Η ELECTRONICA Α.Ε.  εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα  με το πρότυπο EN ISO 9001 : 2008, το οποίο πιστοποιείται από την TUV AUSTRIA HELLAS, με το πεδίο εφαρμογής ΕΜΠΟΡΙΟ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ.

Αντικείμενο του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Ο αντικειμενικός σκοπός του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της  ELECTRONICA Α.Ε.  είναι:

«Η ικανοποίηση του πελάτη, θέτοντας υπό πλήρη έλεγχο όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη προβλημάτων, στην αποτελεσματική αντιμετώπισή τους, όποτε αυτά εμφανίζονται και στην λήψη ενεργειών για την βελτίωση του συστήματος των παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων».

Η τήρηση των όσων προβλέπονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας είναι καθήκον όλων των εργαζομένων στην εταιρία.Παράλληλα, η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται να παρέχει όλα τα μέσα και τους αναγκαίους πόρους ώστε να εξασφαλίζει την ορθή εφαρμογή και διατήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

 

Δήλωση πολιτικής της εταιρίας

Η εταιρία ELECTRONICA Α.Ε. που έχει σαν αντικειμενικό σκοπό,  την εισαγωγή & εμπορία κλιματιστικών συστημάτων, ηλιακών συστημάτων, ειδών θέρμανσης , φυσικού αερίου και εξαρτημάτων αυτών καθώς και την εγκατάσταση, συντήρηση ή επισκευή των ανωτέρω  έχει σαν φιλοσοφία και αυτοδέσμευση το τρίπτυχο:

  • Ικανοποίηση των πελατών της
  • Ικανοποίηση των στελεχών της
  • Υλοποίηση των στόχων της.

Για την επίτευξη των παραπάνω η εταιρία ELECTRONICA Α.Ε. παρέχει στους συνεργάτες της υπηρεσίες και προϊόντα σύμφωνα με τις συμβατικές της υποχρεώσεις, τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς και τις υψηλής ποιότητας εφαρμογές  διατηρώντας τις αξίες που τη διέπουν.

Η Διοίκηση της εταιρίας ELECTRONICA Α.Ε. έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 το οποίο και εφαρμόζει σε ολόκληρη την εταιρία για τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην ποιότητα των προϊόντων που παράγει & εμπορεύεται και των υπηρεσιών που παρέχει.

Η εταιρία ELECTRONICA Α.Ε. παρακολουθεί, μετράει, ανασκοπεί κάθε κρίσιμη παράμετρο και βελτιώνει, όπου αυτό είναι εφικτό, τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και υπηρεσιών της και την αποτελεσματικότητα των διεργασιών του συστήματος ποιότητας.

Ορίζει μετρήσιμους αντικειμενικούς στόχους για την ποιότητα, στο επίπεδο της εταιρίας αλλά και των τμημάτων / δραστηριοτήτων της, τους οποίους ανασκοπεί και αξιολογεί η Διοίκηση τακτικά.

Παρέχει κάθε αναγκαίο πόρο σε ανθρώπινο δυναμικό, εκπαίδευση, μέσα και εξοπλισμό για την αποτελεσματική λειτουργία των τμημάτων της και την προαγωγή της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών της.

Η εταιρία ELECTRONICA Α.Ε. έχοντας υιοθετήσει την αρχή της ‘συνεχούς βελτίωσης’ αναγνωρίζει τον ανθρώπινο παράγοντα και ανταμείβει κάθε ομαδική και ατομική προσπάθεια των στελεχών της σεβόμενη τον πελάτη.